Ethanediamide,N1-[(2-methoxy-4-methylphenyl)methyl]-N2-[2-(5-methyl-2-pyridinyl)ethyl]-

Product Information
Product Number: AX-CJQX
Product Name: Ethanediamide,N1-[(2-methoxy-4-methylphenyl)methyl]-N2-[2-(5-methyl-2-pyridinyl)ethyl]-
CAS: 745047-94-3
MW: 0
Synonyms: Ethanediamide,N-[(2-methoxy-4-methylphenyl)methyl]-N'-[2-(5-methyl-2-pyridinyl)ethyl]- (9CI)
EINECS:
Density:
Melting Point:
Boiling Point:
Flash Point:
Solubility:
Risk Codes:
Transport Information::